Μέτρα, Οδηγίες και Υλικό για τα Σχολεία και τη Γρίπη [!!!!!].

 
Τα μέτρα και οι οδηγίες είναι πολύ καλά.

 

Πόσα απ’ αυτά εφαρμόζονται;;; ή θα εφαρμοστούν;;;

 

Γονείς (και οι Σύλλογοι Γονέων [!!!]), …ψάξτε να βρείτε σε πόσα σχολεία γίνονται ή θα γίνουν αυτά τα ωραία…

 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

Μαρούσι, 28 – 08 – 2009

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ …

Θέμα: Μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς της γρίπης

Σας αποστέλλουμε ……………………., με θέμα: «Μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς της γρίπης Α(Η1Ν1) στις σχολικές μονάδες και φορείς που προσφέρουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες» και παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή της και αυστηρή τήρηση των οδηγιών που αναφέρονται σε αυτή.

Στο πλαίσιο αυτό και με τη λήψη της εγκυκλίου,

οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων προβαίνουν στις εξής ενέργειες:

· συγκαλούν το Σύλλογο Διδασκόντων και αποφασίζουν από κοινού για τα επιμέρους μέτρα και τις ενέργειες που απαιτούνται για την καλύτερη εφαρμογή των οδηγιών της συγκεκριμένης εγκυκλίου στο πλαίσιο της σχολικής τους μονάδας.

· φροντίζουν και αναρτούν σε εμφανή σημεία του σχολείου συγκεκριμένες οδηγίες για τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας. Ιδιαίτερα οι οδηγίες που αφορούν τους μαθητές αναρτώνται και σε κάθε αίθουσα διδασκαλίας.

· συνεργάζονται με τις σχολικές επιτροπές, των οποίων είναι μέλη, και φροντίζουν από κοινού για την αγορά του υλικού που πρέπει να διαθέτει η σχολική μονάδα, σύμφωνα με το παράρτημα Β΄ της σχετικής εγκυκλίου. Η προμήθεια των υλικών να είναι ανάλογη του μαθητικού και εκπαιδευτικού δυναμικού της σχολικής μονάδας.

· μεριμνούν, σε συνεργασία με τις σχολικές επιτροπές και τις Νομαρχίες, για την απολύμανση των διδακτηρίων.

· ενημερώνουν αναλυτικά το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου τους για τα μέτρα και τις οδηγίες της παραπάνω εγκυκλίου, καθώς και τον τρόπο εφαρμογής τους στο πλαίσιο της σχολικής μονάδας τους.

· φροντίζουν, σε συνεργασία με το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, να ενημερωθούν όλοι οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών του σχολείου για τα μέτρα και τις οδηγίες που πρέπει να τηρούνται και να εφαρμόζονται από όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, σχετικά με τον ιό της γρίπης.

· φροντίζουν ώστε κατά την πρώτη εβδομάδα από την έναρξη των μαθημάτων να αφιερωθεί επαρκής χρόνος για τη λεπτομερή ενημέρωση των μαθητών σχετικά με τον ιό της γρίπης και γενικότερα θέματα υγιεινής.

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ …

ΘΕΜΑ: «Μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς της γρίπης Α(Η1Ν1) στις Σχολικές Μονάδες και φορείς που προσφέρουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες»

……………..

Α. Κλινική συμπτωματολογία της γρίπης

Η κλινική συμπτωματολογία της γρίπης περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα συμπτώματα από τα ακόλουθα:

· Πυρετό
· Βήχα
· Πονόλαιμο
· Μυαλγίες
· Συνάχι
· Πονοκέφαλο
· Ρίγος
· Αίσθημα κόπωσης
· Διάρροια και εμέτους σε ορισμένες περιπτώσεις

Τονίζεται ότι τα παιδιά και οι εργαζόμενοι των σχολείων που παρουσιάζουν ορισμένα από τα προαναφερόμενα συμπτώματα δεν πρέπει να προσέρχονται στο σχολείο. Κρίνεται σκόπιμη η αναζήτηση ιατρικής συνδρομής, στο δίκτυο Α΄βάθμιας Φροντίδας Υγείας, (π.χ. Παιδίατρος – Οικογενειακός γιατρός – Ιατρός Ασφαλιστικού Ταμείου κ.α.) καθώς και η παραμονή των ασθενών στο σπίτι. Η κατ’ οίκον παραμονή είναι υποχρεωτική για όσες μέρες διαρκεί ο πυρετός και επιπλέον ακόμα ένα 24ωρο μετά την υποχώρησή του, χωρίς τη χρήση αντιπυρετικών φαρμάκων .

Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να συμβουλεύουν τους γονείς και τα άτομα που ασχολούνται με τη φύλαξη παιδιών στο σπίτι να ελέγχουν καθημερινά τα παιδιά για την εμφάνιση συμπτωμάτων γρίπης κάθε πρωί, πριν τα στείλουν στο σχολείο και εάν εμφανίζουν συμπτώματα να μην τα στέλνουν.

Β. Συνιστώμενες ενέργειες προετοιμασίας κάθε σχολικής μονάδας για την αντιμετώπιση επιδημίας γρίπης:

1. Ορισμός υπευθύνου και ομάδας για την εφαρμογή των διατάξεων αυτής της εγκυκλίου:

· Σε κάθε Εκπαιδευτική Μονάδα πρέπει να ορισθεί ομάδα με έναν υπεύθυνο «Συντονιστή γρίπης» για την εφαρμογή και την τήρηση των διατάξεων αυτής της εγκυκλίου. Η ομάδα είναι τουλάχιστον τριμελής με επικεφαλής τον θεσμικά υπεύθυνο Διευθυντή της Εκπαιδευτικής Μονάδας και για τα Νηπιαγωγεία τον Προϊστάμενο. Στην ομάδα συμμετέχουν ο Υποδιευθυντής ή Αναπληρωτής Δ/ντής ή οι αρχαιότεροι εκπαιδευτικοί . Από το ρόλο αυτό πρέπει να αποκλείονται, γυναίκες σε κατάσταση εγκυμοσύνης και άτομα με χρόνιο νόσημα που τους κατατάσσει σε ομάδα υψηλού κινδύνου.
· Εφιστάται η προσοχή κάθε εκπαιδευτικού για την τήρηση των σχετικών οδηγιών που αναφέρονται στην εγκύκλιο, ο οποίος κάνει συστάσεις και ενημερώνει σχετικά την συντονιστική ομάδα.
· Η παραπάνω ομάδα οφείλει να οργανώνει τις «Διαδικασίες Πρόληψης και Αντιμετώπισης της γρίπης» στη συγκεκριμένη εκπαιδευτική μονάδα, με βάση τις γενικές οδηγίες της παρούσας εγκυκλίου, λαμβάνοντας υπόψη και τις ιδιαιτερότητες του χώρου. Οδηγίες για την οργάνωση αυτών των Διαδικασιών περιέχονται στο Παράρτημα Α.

Στα καθήκοντα του Συντονιστή της ομάδας κάθε εκπαιδευτικής μονάδας περιλαμβάνεται η μέριμνα για:

1. Την παροχή φροντίδας σε όσους ασθενήσουν κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην εκπαιδευτική μονάδα, στον χώρο που έχει προκαθοριστεί για το σκοπό αυτό. Εξαιρούνται οι αίθουσες που χρησιμοποιούνται για διδακτικούς σκοπούς.
2. Την καταγραφή των απουσιών λόγω γρίπης των παιδιών και του προσωπικού του σχολείου. Η καταγραφή αυτή πρέπει να γίνεται με τρόπο απλό και ταυτόχρονα ακριβή όπου θα αναφέρονται ο αριθμός των παιδιών που απουσίασαν ολόκληρη την ημέρα, κατά τάξη, ανεξαρτήτως τμημάτων καθώς και ο αριθμός του προσωπικού . Τα στοιχεία αυτά θα συγκεντρώνει και αξιολογεί το ΥΠΕΠΘ και θα είναι στη διάθεση του ΕΚΕΠΥ, του ΚΕΕΛΠΝΟ και της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας / Διεύθυνση Δημόσιας Υγιεινής του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
3. Την εξασφάλιση άμεσης και απρόσκοπτης επικοινωνίας με τις ακόλουθες Υπηρεσίες:
· Τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων για την επίλυση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.
· Τις Τοπικές Αρχές Δημόσιας Υγείας (Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας της οικείας Νομαρχίας).
· Τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας / Διεύθυνση Δημόσιας Υγιεινής, ΕΚΕΠΥ και ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ).
· Επισημαίνεται ότι, για την ενημέρωση σχετικά με τη γρίπη Α(Η1Ν1) τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι τα εξής: 1135 ή 210-5222339 ή 210-5212054.
4. Την εξασφάλιση επικαιροποιημένης λίστας με τα ονόματα, τα τηλέφωνα, τις διευθύνσεις των γονέων όλων των παιδιών και των εργαζομένων στις σχολικές μονάδες.
5. Την εποπτεία του προσωπικού καθαριότητας και της εκπαίδευσής του σύμφωνα με το περιεχόμενο της παρούσας εγκυκλίου και τα παραρτήματα αυτής, και
6. Τη δραστηριοποίηση των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων, όπου υπάρχουν, για τη εθελοντική αλληλοϋποστήριξη, έτσι ώστε να διευκολυνθούν οι εργαζόμενοι γονείς των ασθενών παιδιών που πρέπει να παραμείνουν, ένα χρονικό διάστημα, κατ’ οίκον υπό την επίβλεψη ενηλίκου.

2. Περιγραφή δράσεων

1. Οργάνωση προγράμματος ενημέρωσης των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των γονέων για τις διαδικασίες που έχει ορίσει η συγκεκριμένη εκπαιδευτική μονάδα για τη πρόληψη και αντιμετώπιση της γρίπης Α(Η1Ν1) . Επιπλέον, προτείνεται ο σχεδιασμός προγράμματος αγωγής υγείας με θέμα τη νέα γρίπη Α/Η1Ν1, απευθυνόμενο σε εκπαιδευτικούς , μαθητές και γονείς, υπό την επίβλεψη των Υπευθύνων Αγωγής Υγείας Α΄βάθμιας και Β΄βάθμιας εκπαίδευσης και σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΥΚΑ και τις Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
2. Έλεγχος του συστήματος ύδρευσης και αποχέτευσης έτσι ώστε να αποκατασταθούν άμεσα τυχόν βλάβες πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.
3. Μέριμνα ώστε οι νιπτήρες στις τουαλέτες και στο προαύλιο να διαθέτουν πάντα φιάλη με υγρό σαπούνι και χάρτινες πετσέτες μιας χρήσης, οι οποίες πρέπει να απορρίπτονται σε κάδους που θα είναι δίπλα στους νιπτήρες.
4. Μέριμνα ώστε όλοι οι κάδοι απορριμμάτων να διαθέτουν ποδοκίνητο καπάκι και να περιέχουν πλαστική σακούλα μιας χρήσης.
5. Τοποθέτηση των θρανίων και των καθισμάτων στις αίθουσες διδασκαλίας, όσο αυτό είναι εφικτό, να γίνεται με τέτοιο τρόπο που κάθε παιδί να τηρεί τη μεγαλύτερη δυνατή απόσταση από τα παρακείμενά του.
6. Ορισμός χώρου όπου θα παραμείνει το παιδί που εμφανίζει συμπτώματα γρίπης μέχρι να το παραλάβουν οι γονείς τους(εξαιρούνται οι σχολικές αίθουσες που χρησιμοποιούνται για διδακτικούς σκοπούς).
7. Εφοδιασμός κάθε εκπαιδευτικής μονάδας με επαρκή ποσότητα υλικού απαραίτητου για την πρόληψη διασποράς της νέας γρίπης, όπως αυτό περιγράφεται στο Παράρτημα Β.
8. Περιορισμός λοιπών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που προϋποθέτουν παραμονή σε κλειστούς χώρους.
9. Επιμελής και συχνός καθαρισμός των αντικειμένων κοινής χρήσης (πχ. μπάλες, σκυτάλες κ.α.).
10. Διασπορά των μαθητών κατά τον προαυλισμό τους, όσο το δυνατό μεγαλύτερη.
11. Ειδικά για τις εκπαιδευτικές μονάδες που διαθέτουν λεωφορεία μεταφοράς, πρέπει να υπάρχει μέριμνα για τον επαρκή αερισμό των οχημάτων.

Γ. Απαραίτητες ενέργειες σε περίπτωση εκδήλωσης συμπτωμάτων γρίπης από παιδί ή από εργαζόμενο στην εκπαιδευτική μονάδα:

1. Παιδιά και εργαζόμενοι που εμφανίζουν τα προαναφερόμενα συμπτώματα γρίπης κατά τη διάρκεια παραμονής τους στην εκπαιδευτική μονάδα θα πρέπει να φορέσουν απλή χειρουργική μάσκα και να οδηγηθούν στον προκαθορισμένο χώρο παραμονής. Το προσωπικό που θα εισέρχεται στο χώρο αυτό θα φοράει μάσκα και θα τηρεί απόσταση από τους ασθενείς μεγαλύτερη του ενός μέτρου. Οι γονείς ή οι κηδεμόνες των ασθενών παιδιών θα πρέπει να ειδοποιούνται αμέσως, με σκοπό την απομάκρυνση αυτών από το σχολείο. Ο προκαθορισμένος χώρος παραμονής, πρέπει να καθαρίζεται και να απολυμαίνεται μετά την αποχώρηση των ασθενών από προσωπικό που θα χρησιμοποιεί μέσα ατομικής προστασίας. Κοινά καθαριστικά, δηλ. υγρό σαπούνι και νερό αρκούν για τον καθαρισμό, ενώ εάν υπάρξουν εμέσματα, ούρα ή άλλες εκκρίσεις θα πρέπει τον καθαρισμό να ακολουθήσει απολύμανση για την οποία θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί διάλυμα χλωρίνης 10%(1 μέρος χλωρίνης αραιωμένο σε 10 μέρη νερού) ή αλκοολούχο αντισηπτικό.

2. Στις εξαιρετικές περιπτώσεις που θα χρειαστεί χορήγηση αντιπυρετικού, δίδεται μόνο παρακεταμόλη σε δοσολογία σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως.

Δ. Προληπτικά μέτρα κατά της διασποράς της νέας γρίπης στις Εκπαιδευτικές Μονάδες

Τα προληπτικά μέτρα κατά της διασποράς της νέας γρίπης περιλαμβάνουν αφενός οδηγίες ατομικής υγιεινής και αφετέρου οδηγίες καθαρισμού και απολύμανσης χώρων, επιφανειών και αντικειμένων. Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να ακολουθούν τις οδηγίες ατομικής υγιεινής και ταυτόχρονα να φροντίζουν ώστε οι οδηγίες αυτές να τηρούνται και από τα παιδιά. Οι οδηγίες καθαρισμού και απολύμανσης απευθύνονται σε όλο το προσωπικό, αλλά ιδιαίτερα στο βοηθητικό προσωπικό (π.χ. καθαρίστριες).

Το προσωπικό καθαριότητας θα πρέπει, καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της εκπαιδευτικής μονάδας, να εξασφαλίζει την τήρηση των κανόνων υγιεινής που προβλέπονται στην παρούσα εγκύκλιο.

1. Οδηγίες ατομικής υγιεινής:

· Αποφυγή επαφής χεριών με τα μάτια, τη μύτη και το στόμα για τη μείωση του κινδύνου μόλυνσης από τον ιό.
· Αποφυγή κοινής χρήσης των μολυβιών, των στυλό, των μαρκαδόρων και άλλων προσωπικών αντικειμένων.
· Αποφυγή των χειραψιών και των φιλιών.
· Κάλυψη της μύτης και του στόματος με χαρτομάντηλο (ή με άλλο τρόπο) σε βήχα ή φτέρνισμα. Το χρησιμοποιημένο χαρτομάντηλο πρέπει να απορρίπτεται αμέσως μετά τη χρήση τόσο από τα παιδιά όσο και από το προσωπικό μέσα στους κάδους απορριμμάτων.
· Απαγορεύεται τα παιδιά να πίνουν νερό απευθείας από τη βρύση με το στόμα.
· Τακτικό πλύσιμο των χεριών των παιδιών και των εργαζομένων με υγρό σαπούνι και νερό, ιδίως μετά από βήχα ή φτέρνισμα. Το πλύσιμο πρέπει να διαρκεί 15-20 δευτερόλεπτα τουλάχιστον. Ακολουθεί προσεκτικό στέγνωμα των χεριών με χάρτινες χειροπετσέτες μιας χρήσης οι οποίες θα απορρίπτονται στους κάδους απορριμμάτων. Η διαδικασία πλυσίματος των χεριών περιγράφεται εικονογραφημένη στο Παράρτημα Δ.
Τα παιδιά και οι εργαζόμενοι στην εκπαιδευτική μονάδα μπορούν εναλλακτικά να χρησιμοποιούν αντισηπτικό αλκοολούχο διάλυμα ή χαρτομάντηλα με αντισηπτικό . Συνιστάται καλό τρίψιμο των χεριών, για 30 δευτερόλεπτα τουλάχιστον, μέχρι το αντισηπτικό να στεγνώσει τελείως. Το μπουκάλι με το αλκοολούχο διάλυμα (με αντλία έγχυσης και βάση) πρέπει να βρίσκεται σε κάθε αίθουσα διδασκαλίας και εάν είναι δυνατό κοντά στην έξοδο.
Τα χέρια πρέπει να πλένονται καλά οπωσδήποτε πριν τη λήψη τροφής.
Οι παραπάνω οδηγίες πρέπει να τηρούνται αυστηρά και από το προσωπικό των κυλικείων.

2. Οδηγίες καθαρισμού και απολύμανσης:

1. Συστηματικός και επαρκής αερισμός όλων των χώρων.
2. Πέρα από τις συνήθεις εργασίες καθαρισμού, επιβάλλεται προσεκτικός και συχνός καθαρισμός (μετά από κάθε διάλλειμα) λείων επιφανειών που χρησιμοποιούνται συχνά (π.χ. πόμολα, χερούλια, κουπαστή από σκάλες ή κιγκλίδωμα, βρύσες κλπ) με κοινά καθαριστικά, δηλαδή υγρό σαπούνι και νερό, ή διάλυμα οικιακής χλωρίνης 10% (1 μέρος οικιακής χλωρίνης αραιωμένο σε 10 μέρη νερό) ή αλκοολούχο αντισηπτικό. Σημειώνεται ότι οι εργασίες καθαρισμού πρέπει να γίνονται με χρήση γαντιών. Ειδικότερα θα χρησιμοποιείται μάσκα μιας χρήσης κατά τον καθαρισμό με διάλυμα οικιακής χλωρίνης. Στο Παράρτημα Γ παρέχονται οδηγίες για τη σωστή χρήση των μέσων ατομικής προστασίας.
3. Ο καθαρισμός των αντικειμένων που δεν είναι εμφανώς λερωμένα μπορεί να γίνει με ένα απολυμαντικό, όπως οινόπνευμα. Τα αντικείμενα που είναι εμφανώς λερωμένα καθαρίζονται πρώτα με υγρό σαπούνι και νερό και κατόπιν με απολυμαντικό.
4. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στο καθαρισμό των αντικειμένων και των επιφανειών με τις οποίες ήρθε σε επαφή άτομο που εμφάνισε συμπτώματα γρίπης.
5. Οι πλαστικές σακούλες των κάδων, όταν γεμίζουν, πρέπει να δένονται σφικτά και να απομακρύνονται αμέσως. Τονίζεται ότι, το προσωπικό όταν καθαρίζει θα πρέπει να φοράει γάντια και ποδιά μιας χρήσης.
6. Τα μέσα ατομικής προστασίας μετά τη χρήση τους πρέπει να απορρίπτονται αμέσως στις πλαστικές σακούλες των κάδων απορριμμάτων. Δεν πρέπει να γίνονται προσπάθειες καθαρισμού τους, πχ. πλύσιμο των γαντιών μιας χρήσης και επαναχρησιμοποίησή τους.
7. Επισημαίνεται ότι, η χρήση γαντιών μια χρήσης δεν αντικαθιστά σε καμιά περίπτωση το σχολαστικό πλύσιμο των χεριών.

 

Παράρτημα Α

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ Α(Η1Ν1)

Κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα πρέπει να τηρεί γραπτώς α) Διαδικασία πρόληψης της διασποράς της γρίπης Α(Η1Ν1), και β) Διαδικασία αντιμετώπισης ασθενών με εκδηλώσεις αυτής.

α) Στη «Διαδικασία πρόληψης της διασποράς της γρίπης Α(Η1Ν1)» πρέπει να περιλαμβάνονται τα εξής:

· Καθορισμός χώρου παραμονής ασθενών.
· Πως ακριβώς θα οργανωθεί η επίβλεψη του πλυσίματος των χεριών στις βρύσες, καθώς και η εποπτεία σωστής χρήσης του αντισηπτικού χεριών.
· Πως ακριβώς θα οργανωθεί ο καλός αερισμός όλων των χώρων (πόσο συχνά, με την ευθύνη ποιου ατόμου για κάθε αίθουσα).
· Πως θα γίνεται ο καθαρισμός των επιφανειών με τις οποίες υπάρχει συχνή επαφή χεριών, π.χ. πόμολα (ποια ακριβώς σημεία θα καθαρίζονται, με τι συχνότητα, με ποια σειρά, από ποιο άτομο κλπ.). Προτείνεται ο καθαρισμός στα πόμολα και στην κουπαστή της σκάλας μετά από κάθε διάλειμμα.
· Ποιο ή ποια άτομα θα είναι υπεύθυνα για την καταγραφή των απουσιών κάθε ημέρα και με ποια ακριβώς διαδικασία θα γίνεται αυτό.
· Πώς και από ποιον θα ελέγχεται η επάρκεια του υλικού καθαρισμού και του υλικού φροντίδας των ασθενών, και ποια ακριβώς είναι η διαδικασία με την οποία θα γίνεται έγκαιρα η παραγγελία νέου υλικού, όταν αυτό κοντεύει να εξαντληθεί.
· Πώς θα γίνεται η καλή ενημέρωση των εμπλεκόμενων ατόμων στις διαδικασίες πρόληψης και αντιμετώπισης της γρίπης Α(Η1Ν1).

β) Στη «Διαδικασία αντιμετώπισης ασθενών με εκδηλώσεις γρίπης στο σχολείο» πρέπει να περιλαμβάνονται τα εξής:

· Σε ποιο ή ποια άτομα θα απευθυνθούν όσοι από τους μαθητές ή το προσωπικό αισθανθούν ότι δεν είναι καλά ή θα εμφανίσουν συμπτώματα γρίπης.
· Ποιο ή ποια άτομα θα συμμετέχουν στη Συντονιστική Ομάδα.
· Ποιο ή ποια άτομα θα αναλάβουν την ευθύνη του καθαρισμού του προκαθορισμένου χώρου παραμονής ασθενών, μετά την αποχώρηση αυτών.

 
Υλικό που πρέπει να διαθέτουν οι εκπαιδευτικές μονάδες.
· Θερμόμετρα (μη υδραργυρικά, π.χ. ψηφιακά μασχάλης) ή ταινίες θερμομέτρησης.
· Χάρτινες χειροπετσέτες μιας χρήσης.
· Γάντια μιας χρήσης.
· Απλές χειρουργικές μάσκες μιας χρήσης.
· Προστατευτικές ποδιές.
· Πλαστικές σακούλες για την απόρριψη των χρησιμοποιημένων μέσων ατομικής προστασίας και των χαρτομάντιλων ή για τη συλλογή μολυσμένων αντικειμένων που πρέπει να πλυθούν ή να απολυμανθούν.
· Πλαστικά ποτήρια μιας χρήσης.
· Μπουκάλια ή σωληνάρια με αντισηπτικό διάλυμα χεριών με αντλία έγχυσης και βάση( περιεκτικότητα σε αλκοόλη τουλάχιστον 70%).
· Απολυμαντικά για χώρους και επιφάνειες (π.χ. οικιακή χλωρίνη) και απολυμαντικά για αντικείμενα που εξατμίζονται εύκολα (π.χ. οινόπνευμα).
· Σιρόπι και χάπια παρακεταμόλης.
Προσοχή πρέπει να δοθεί στη φύλαξη των αντισηπτικών διαλυμάτων και των φαρμάκων, ώστε να μην είναι προσιτά στα παιδιά.
Advertisements
This entry was posted in Εκπαίδευση. Bookmark the permalink.

15 Responses to Μέτρα, Οδηγίες και Υλικό για τα Σχολεία και τη Γρίπη [!!!!!].

 1. Ο/Η ποκαχόντας λέει:

  καλημερα φιλε ανασταση!!!!!στην Ελλαδα βρισκομαστε φιλαρακι..κομματακι δυσκολα ειναι ολα τουταμα συγχρονως και τοσο ευκολα..ποσο δυσκολο αραγε να ειναι να πλενουμε τα χερακια οσο πιο συχνα γινετε;[για μενα το σημαντικοτερο] μια και ειναι εστια μικροβιων…..ερωτησεις….ποσες καθαριστριες χρειαζονται σε καθε σχολειο;;;κ ποσες εχει τωρα;;;μπας και ειναι ευκαιρια με τοση ανεργια να προσληφθουν πιο πολλα ατομα;;ποσο σωστα κανουν την δουλεια τους;;;[αιθουσες-τουαλετες]…φρικηηη!!!οι γονεις ποσο ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ειμαστε οταν απο το σπιτι ΔΕΝ εχουμε μαθειαπο πολυ μικρα τα παιδια μας πως ΟΤΙ κι αν κανουν ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΕ η συχνηχρηση του σαπουνιου η του οινοπνευματος;;;ολα ωραια και καλα μα πως γινετε παντα να κολλανε ολοι στην ΕΦΑΡΜΟΓΗ;;;;δυστυχως και τα κυλεικια ειναι σε κατασταση απαραδεκτηκαι τα προιοντα που πουλανε κ ο τροπος που τα πιανουνΑΛΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΑΛΑΓΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΤΙ ΓΙΝΕΤΕ;;;δεν ακουσα τιποτα για προφυλαξη ….[ποσες φορες τη μερα πιανουμε λεφτα;]μηπως απο εκει δεν κολλαει ο ιος;;;;σκουρα τα πραγματα φιλαρακι ποοοολυ σκουρα!!!!!

 2. Ο/Η yannidakis λέει:

  ομολογω πως δεν το διαβασα ολο, αλλωστε ειμαι μακρια απο τον εκπαιδευτικο τομεα.ας ελπισουμε να εφαρμοστουν ολα οσα αναγραφονται & η γριπη να μεινει μακρια απο τα ελληνοπουλα :[

 3. Ο/Η iannis λέει:

  Καλημερα…..Ανασταση!!!ολα…καλα…αλλα θα εφαρμοστουν….η θα παραμεινουν στα χαρτια???Δυσκολο…να γινουν…δεν ειναι!!!!Απλα θα πρεπει..ολοι μας να αλλαξουμε νοοτροπια…και να μην πεσουμε….στον <<Ωχαδελφισμο>>που μας χαρακτηριζει!!!

 4. Ο/Η Βασίλης λέει:

  Αυτό που με τρελαίνει είναι το μεγάλο πάρτυ που γίνεται στις φαρμακοβιομηχανίες !Εδώ θα ασπαστώ θεωρίες συνομωσίας !

 5. Ο/Η Άρτεμης λέει:

  Ήθελα να ήξερα ….αυτοί οι Σύλλογοι Γονέων τι ακριβώς εξυπηρετούν….!!!Καλησπέρα ….

 6. Ο/Η maria λέει:

  Βαριέμαι να τα διαβάσω, μου τα μετεφεραν οι συνάδερφοι που ανέλαβαν να είναι στην αντίστοιχη επιτροπή του σχολείου μου.. ήδη βγήκαν να πάρουν προσφορές για την προμήθεια του κατάλληλου υλικού υγιεινής…από εμάς (γονείς , καθηγητές, παιδιά) εξαρτάται η επιτυχία των μέτρων….το ότι δημοσίευσες το κείμενο είναι κι αυτό ένα καλό βήμα…Πάντως ας είμαστε έτοιμοι να νοσήσουμε οι περισσότεροι γιατί ό,τι και να κανει κανεις πάλι θα κολλήσει..είναι έτσι οργανωμένη η ζωή μας που δεν θα το αποφύγουμε όσα μέτρα και να πάρουμε..εκτός αν κλειστούμε σπίτι και κόψουμε τις επαφές με τον κόσμο…

 7. Ο/Η maria λέει:

  δεν ξέρω αν το αναφέρει το κείμενο σου, ο ιός είναι μολυσματικός δυο μέρες πριν εκδηλώσει συμπτώματα και μπορεί να επιβιώνει στο χώρο μέχρι δυο μέρες…αυτά άκουσαν στην ενημέρωση οι συνάδερφοι…στη Γαλλία με τοσα μέτρα έκλεισαν τα σχολεία μιας περιφέρειας και οι μαθητές παρακολουθούν τα μαθήματα μέσω ιντερνετ από προγράμματα που ετοιμάστηκαν πακέτο ήδη από το καλοκαίρι….

 8. Ο/Η katabran λέει:

  τα διάβασα στο σχολείο…δεν ξέρω τι είναι καλύτερο απ την ενημέρωση, εσύ;δεν ξέρω τι είναι καλύτερο απ την ατομική προσπάθεια, εσύ;ότι κάνω για μένα, θα κάνω και για τα παιδιά, εσύ;καλησπέρες και με τις υγείες σας!

 9. Ο/Η EL NIONIO λέει:

  Δε βαριέσαι μέχρι να πείς "αψού" θα γεμίσουν τα τηλεπαράθυρα πάλι

 10. Ο/Η ALEKOS λέει:

  Έρε γλέντια……Καλησπέρα Αναστάση.Εδω δεν έχουμε κτίρια για σχολεία εδω δε τηρούνται και άλλα βασικάΠλακα με κάνεις που λένε και στη ΘεσσαλονικηΝα δω σε ένα σχολείο νατηρούνται σωστοί κανόνες υγιεινής που αν πας σε κάποια της Ν.Σμύρνης θα φρίξεις

 11. Ο/Η Βεατρίκη λέει:

  Kαλησπέρα Αναστάση! Τα διάβασα και αναρωτιέμαι πως είναι δυνατόν να εφαρμοσθούν όλα; Ειδικά, εκεί που συνιστάται η μη ανταλλαγή πραγμάτων και εκδηλώσεων μεταξύ των παιδιών; Μάκάρι να τεθούν σε εφαρμογή τα άλλα από τους αρμόδιους. Οχι μόνον για την γρίππη, μα ως κανόνας καθημερινότητας. Είναι εξ άλλου – οι περισσότεροι είναι βασικοί κανόνες υγιεινής. Διάβασα οτι αυτή η γρίππη θα έχει- σύμφωνα με τις στατιστικές- ένα κύκλο ζωής γύρω στα δύο χρόνια. Κι όποιον πάρει ο χάρος, λένε, κι όποιος την γλυτώσει. Την καλησπέρα μου!Πολύ ενδιαφέρουσα η ενημέρωσή σου

 12. Ο/Η Παύλος ο Γραικός.. λέει:

  Κοντος ψαλμος ερχεται η….Παρασκευη!!!!!

 13. Ο/Η ΕΙΡΗΝΗ λέει:

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΗ!!!ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ….ΠΟΛΥ ΚΑΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙΠΟΤΑΕΝΑ ΞΕΡΩ ΕΓΩ….ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΝΑ ΧΟΡΕΨΩ ΣΤΟ ΡΥΘΜΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΟΥΝ ΟΙ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΔΕ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Ο ΑΠΛΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΙΚΟΣ ΚΑΛΟ ΒΡΑΔΥ!!!

 14. Ο/Η Ρ Α Ν Ι Α . λέει:

  ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ…….ΑΝΤΕ ΝΑ ΔΟΥΜΕ……..ΚΑΛΗΜΕΡΑ

 15. Ο/Η Αναστάσης λέει:

  Καλημέρα παιδιά,προφανώς ΟΧΙ πανικός.Η πρόθεσή μου είναι ενημέρωση και ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.* Υποτίθεται οτι υπήρξε ενημέρωση [!!!] σε 45.000 στελέχη [!!!] της εκπαίδευσης [αλήθεια: σε διευθυντές και καθαρίστριες, μόνο]. Τους ειπώθηκε … οχι υπερβολές, …δεν είναι και για πανικό, …ο ιός αντέχει [!!!] λέει μόνο 8 ώρες, …δεν υπάρχει λόγος να κάνετε όσα λένε οι εγκύκλιοι [!!!]…, και ένα σωρό άλλες κλ@πες….* Προφανώς και είναι πολλά τα λεφτά και οι φαρμακοβιομηχανίες θέλουν την αρπαχτή που τους προέκυψε από το πουθενά και με κρατικές ευλογίες.* Μου τη δίνει όμως η αδιαφορία …των Διευθυντών [κυρίως] …αλλά και των Συλλόγων Γονέων [όσων δεν παίζουν πολιτικά ή κοινωνικά παιχνίδια] …οι υπόλοιποι ΓΙΑΤΙ κοιμούνται;;;* Σήμερα θα γίνουν προσλήψεις καθαριστριών [αφήστε που είναι και απλήρωτες]… ώστε αύριο στον αγιασμό να είναι όλα …άψογα.* Στη Γαλλία που κάποια σχολεία έκλεισαν ΔΕΝ θα χαθεί ούτε μια ώρα γιατί θα καλυφθούν μέσω internet …εδώ θα έχουμε μαθήματα από την κρατική-εκπαιδευτική τηλεόραση [Άρης. Γειά σου ρε υπουργάρα].* Για κτίρια, κυλικεία, αίθουσες …..αφήστε καλύτερα να μην τίποτα τώρα… άλλωστε, όσοι έχετε πάει σε κάποιο σχολείο τα έχετε δει με τα μάτια σας.* Επίσης, μου τη δίνει που για την πλειονότητα των διευθυντών …θεωρούνται πολλά τα χρήματα …για σαπούνι, οινόπνευμα, χαρτομάντηλα, κ.α. βασικά είδη προστασίας.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s